Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem v rámci obchodní skupiny Bionaut používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány v souvislosti s využívaním našich služeb, při podpoře naší činnosti, účastí na našich akcích či používáním našich webových stránek.

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby našim klientům a zákazníkům. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem rozvoje našich aktivit. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. A to v souladu s platnými právními předpisy. Zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost správce vůči našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 13 Nařízení.

Základní definice:

Správce:

Obchodní skupina Bionaut je tvořena následujícími společnostmi, které vždy vystupují v pozici správce osobních údajů vůči svým klientům, potencionálním klientům či návštěvníkům webových stránek:

 • Bionaut s.r.o., IČ: 612 48 037, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 28721;
 • Bionaut Works s.r.o., IČ: 066 05 842, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 285319;
 • Kredenc s.r.o., IČ: 036 81 921, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 236320;
 • Attention Lab s.r.o., IČ: 071 01 376, se sídlem Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 294674;
 • Raketa s.r.o. (společnost s ručením omezeným založená podle slovenského práva), IČ: 50 971 883, se sídlem Grősslingová 63, 811 09 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, sp. zn. 121251/B;
 • Kosmonaut Sp. z o.o. (společnost s ručením omezeným založená podle polského práva), REGON: 365224700, NIP: 5272777449, se sídlem Krochmalna 3, lok. 1114, 00-864 Warszawa, Polská republika, zapsaná v národním soudním rejstříku (KRS) pod č. 0000632958

(každá ze společností dále jako „Správce“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány jménem obchodní skupiny Bionaut. Takže když se v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na „my“, „nás“ nebo „na nás“, mluví se o příslušné společnosti v obchodní skupiny Bionaut odpovědné za zpracování Vašich údajů.

Tyto zásady osobních údajů se vztahují též na osobní údaje předávané Správci prostřednictvím a užíváním následcích webových stránek:

(každá ze stránek dále jako „Webová stránka“).

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás. A to jako výsledek Vaší interakce s námi. V důsledku Vaší spolupráce s námi či využívání našich služeb, a to zejména při:

 • využívání našich služeb
 • projevení zájmu o práci u nás
 • účasti na kulturních či společenských akcích, které pořádáme.

Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky. A to způsobem níže popsaným v sekci Technická data a údaje o návštěvě Webové stránky těchto zásad. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webové stránky.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu a neposkytnutí příslušné služby.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji můžeme shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje se týkají našich klientů a zahrnují zejména: informace o historii objednávek, zájmy, preference, zpětnou vazbu.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, o které jste projevili zájem, informovali Vás o naší činnosti a umožnili Vám účast na našich akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost a kvalitu našich služeb.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

a) bez souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) – (potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží/služeb; naši komunikaci ohledně stavu objednávky/čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad),
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví apod.).
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je:
 • náš zájem Vás informovat o našich službách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat; podrobnosti jsou uvedeny v sekci Přímý marketing těchto zásad
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci – tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat;
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
 • náš zájem na propagaci našich aktivit;
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)

b) se souhlasem

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni. Bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle. Máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Přímý Marketing

Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační a kontaktní údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu zasílat nabídky ohledně služeb či našich společenských akcí a eventů, na kterých participujeme, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Vaše identifikační a kontaktní údaje mohou být použity pro výše uvedené účely též tehdy, přihlásíte-li se samostatně k odběru našeho zpravodaje,

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví apod.).

Technická data a údaje o návštěvě
Webové stránky

V případě Vaší návštěvy Webové stránky Správce obdrží automaticky sbírané informace o návštěvách Webové stránky a o zdrojích, připojení. Zejména informace týkající se lokace, IP adresy, operačního sytému, který využíváte, typu Internetového prohlížeče. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, logů a dalších podobných technologií. Podrobnější informace o souborech cookies, které Správce využívá, naleznete zde.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou námi zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. A to zaměstnanci a pracovníky společností Správce a zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do států mimo Evropskou Unii. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k  údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.  Zaměstnanci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí. Každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnicí o ochraně osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou  osob, kterým Vaše osobní údaje musíme zpřístupnit v rámci plnění našich závazků vyplýváních ze smlouvy, kterou spolu uzavíráme (např. produkční společnosti, castingové agentury, příslušné štábní profese atd.). Nebo v případě, zajišťuje-li nám určitou službu externí dodavatel. Může se jednat o případné externí IT správce, servisní techniky, dodavatel účetních služeb, atd. Seznam těchto dodavatelů Vám bude zpřístupněn na vyžádání.

Z důvodů sloučení určitých činností v rámci obchodní skupiny Bionaut, mohou být osobní údaje zpracovány prostřednictvím jednotných databází a elektronických systémů obchodní skupiny Bionaut. Ke zpracování dochází pouze na území států Evropské Unie.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům– kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné /nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz vašich osobních údajů – zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů zejména tehdy, popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků

Dále můžete VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JE PROVÁDĚNO NA PRÁVNÍM ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE. V případě takové námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudou existovat oprávněné důvody pro jejich další zpracování nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

V případě, pokud se domníváte, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím paní Kristýny Valterové na e-mailové adrese kristyna@bionaut.cz, tel. č. +420 604 848 698.  Nebo písemně na adrese Dělnická 47/503, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Platnost a aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Naše procesy zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a revidujeme, a proto můžeme čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Pokud taková aktualizace bude zahrnovat podstatné změny, budeme Vás o tom informovat. Aktuálně platná verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na webové stránce

Kontakty